admin

August 31, 2021

UHL รณรงค์ฉีควัดซีนป้องกันโควิด-19 100%

November 19, 2019

Grand opening new factory

December 21, 2018

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561

September 10, 2018

ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

July 12, 2018

ได้รับเกียรติบัตร อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

August 25, 2017

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

October 23, 2016

ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

August 23, 2016

CSR สนับสนุนการศึกษา