Business Unit 3

รับช่วงการผลิต

ความสามารถ
เราจัดเตรียมความพร้อมของงานบริการไว้สมบูรณ์
และยืดหยุ่นตามปริมาณคำสั่งผลิต ด้านคุณภาพ
เรามีระบบการควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบแบบ Real-time
กระบวนการผลิต มีระบบการทวนสอบกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์
ประกอบอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ในอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
การใช้งาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์, อุปกรณ์ไฟฟ้า
สายเชื่อมต่อในรถยนต์