Business Unit 2

บริการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ความสามารถ
1. บริการจัดส่งพนักงานชำนาญงาน ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยมีหัวหน้าชุดพนักงานควบคุมงานปฏิบัติการ แทนลูกค้า

2. สรรหา ว่าจ้าง พัฒนาทักษะงานให้แก่พนักงานที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ลูกค้า โดยการบริหารหน้างาน (shop floor control ) โดยสามารถดำเนินการ ในส่วนงานปฎิบัติการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมเครื่องจักรของลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด และงานการซ่อมบำรุงพื้นฐานเครื่องจักรตามรูปแบบและข้อกำหนด ตามที่ลูกค้ามอบหมายงาน
ผลิตภัณฑ์
1. งานคัดแยกของเสีย (Rescreen) งานปรับปรุงแก้ไขชิ้นส่วน (Rework) งานอุตสาหกรรมการผลิต ในสถานที่ลูกค้า หรือนอกสถานที่ ตามข้อตกลงในสัญญางาน

2. งานการผลิต/ประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ / ชิ้นส่วนแมคคานิก โลหะ พลาสติก ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ในสถานที่ลูกค้า หรือนอกสถานที่ ตามข้อตกลงในสัญญางาน
การใช้งาน
- กลุ่มสินค้า ผลิตภัณท์อิเล็คโทรนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

- กลุ่มสินค้า ผลิตภัณท์ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบ