ภาพรวมเกี่ยวกับ UHL

ภาพรวมเกี่ยวกับ บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด


ในช่วงระหว่างปี ของการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย และอาจแปรผันต่อบรรยากาศในการดำเนินงานในปี 2021 นี้ บริษัทยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลง อย่างยืดหยุ่นต่อความต้องการ ที่หลากหลายและฝันแปรได้ตาม สภาพความต้องการของลูกค้า โดยการกระจายจุดแข็งและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างต่างหน่วยธุรกิจ(B.U.) เข้าเสริมแรงกันเพื่อให้สามารถ บรรลุเป้าหมายการดำเนินการของบริษัทในทุกส่วนงาน ระหว่างปีธุรกิจนี้อย่างดีที่สุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตชุดสายไฟฟ้าฮาร์เนส และเป็นพันธมิตรผู้สร้างคุณค่าให้แก่คู่ค้า โดยให้บริการงานที่ใช้พื้นฐานทักษะพนักงาน ทางด้านเทคนิคและการผลิต แก่ลูกค้าในเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน เพื่อให้ความพึงพอใจสูงสุด ต่อ คุณภาพ ราคา การส่งมอบ และการบริการ (QCDS)

พันธกิจ

1. คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและคุณภาพของการให้บริการ เป็นอันดับแรกเสมอ
2. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ลูกค้าสามารถนำไปส่งมอบต่อและแข่งขันได้ดีกว่า
3. ยกระดับความสามารถทางเทคนิคและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากร ให้สามารถร่วมกันสร้างคุณค่างานส่งมอบแก่ลูกค้าได้อย่างดี
4. สร้างการยอมรับ ต่อความรับผิดชอบทางสังคม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สาธารณะ เพื่อการมีส่วนร่วมต่อการอยู่ร่วมในชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ค่านิยม

1. คิดเชิงบวก
2. ซื่อสัตย์ / จริงใจ / ตรงไปตรงมา
3. ทำงานเป็นทีม
4. มุ่งสู่ความสำเร็จ

นโยบายคุณภาพ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและให้บริการอย่างดีเลิศ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทำงานเป็นทีม และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าขั้นสูงสุด