ภาพรวมเกี่ยวกับ UHL

ภาพรวมเกี่ยวกับ UHL


สถานการณ์โดยรวมของภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามความคาดหมาย และด้วยการที่บริษัทฯได้มีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและ การปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้ แม้ว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯบ้าง แต่การขยายตลาดใหม่ของบริษัทฯ ได้ช่วยลด ผลกระทบดังกล่าวลงได้
โดยธุรกิจ OEM – Original Equipment Manufacturing (ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ ตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด)

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ชุดสายไฟชั้นนำ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศ ในด้านคุณภาพ, การส่งมอบ, ต้นทุนการผลิต และการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจ อย่างสูงสุด

พันธกิจ

1. คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
2. สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลายรูปแบบ
3. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ลูกค้าสามารถนำไปส่งมอบต่อ และสามารถแข่งขันในตลาดได้
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
5. ปรับระบบการผลิต ให้ยืดหยุ่นต่อการตอบสนอง สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว
6. มีจิตวิญญาณในการให้บริการ เพื่อสร้างการตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ขั้นสูงสุด

นโยบายคุณภาพ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและให้บริการอย่างดีเลิศ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทำงานเป็นทีมและทำการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าขั้นสูงสุด
error: