ความเป็นมาของกิจการ


ความเป็นมาของกิจการ


ก่อตั้ง บริษัท แร็มพ์-อัพ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท


เริ่มธุรกิจการรับช่วงการผลิต Transformer และประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์


ผลิต Transformers, Coil ,Winding Product เพื่อส่งออกทั้งในและต่างประเทศ


รับช่วงการผลิตชิ้นส่วน อิเลคโทรนิคส์ เช่น Wire, Harness, Cable - Connecter Assembly และตรวจสอบชิ้นส่วน
อิเลคโทรนิคส์


เปลี่ยนชื่อบริษัท แร็มพ์-อัพ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็น บริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด


ซื้อที่ดินเพิ่มและปรับปรุงพื้นทีการผลิตชั้น 2 เพื่อขยายการผลิตที่อาคารโรงงานที่ 1


ปรับปรุงหอพักพนักงาน และก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ


เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท


ก่อสร้างโรงงานที่ 2 , คลังสินค้า โรงอาหาร ในพื้นที่เดียวกันเพื่อขยายการผลิต


ขยายพื้นที่โดยการถมดินด้านข้างตลอดแนวคันที่ และก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำ


ก่อสร้างหอพักพนักงานหลังที่ 2


ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย


ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI


ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย


ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม


ได้รับเกียรติบัตร อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


ได้รับรางวัล SME ดีเด่น จากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จาก สสว.


ก่อสร้างโรงงานที่ 3 ขนาดพื้นที่ 6,100 ตารางเมตร


ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม


เปลี่ยนชื่อบริษัท ยูนิตี้ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็น บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 25 ล้านบาท


พิธีเปิดอาคารการผลิตหลังใหม่

error: